องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงยกฐานะมาจากสภาตำบล เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  บริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นนิมิตใหม่  ที่รัฐบาลได้มีการกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นตนเอง  เพื่อให้สนองตอบต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง 
และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เลขที่  55 หมู่ที่  2  ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองหญ้าไซและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ  ประมาณ  13  กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายหนองหญ้าไซ ถึงบ้านหนองอีพัง  และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  333  ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลทัพหลวง  โดยตำบลทัพหลวง