เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง         มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง โดยสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่  ความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ดังนี้   สภาพปัญหาและอุปสรรคของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็นดังนี้
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และด้านแหล่งน้ำ
   สภาพปัญหา
- ปัญหาการคมนาคม เนื่องจากตำบลทัพหลวงมีพื้นที่มากถึง  66.06  ตร.กม. ทำให้มีปัญหาด้านงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างถนน  เช่น  ถนน คสล. ถนนลาดยาง   ที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง  อบต.ทัพหลวง จึงต้องแก้ปัญหาโดยลงลูกรัง/หินคลุก เป็นส่วนใหญ่   และของบประมาณจากหน่วยเหนือเพิ่มเติม  เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หรือถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
- ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ เพื่อใช้ในการส่องสว่างการคมนาคมในเวลากลางคืน และปัญหาไฟฟ้าตก เนื่องจากมีประชากรจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นและมีการใช้กระแสไฟฟ้ามากขึ้น
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์
ความต้องการ
- ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน
- ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามซอยต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกซอย
- ต้องการให้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค เพื่อการเกษตร การเลี้ยงสัตว์
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
   สภาพปัญหา
- ปัญหาขาดแคลนโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพ เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการ   ประกอบอาชีพอื่น และขาดแคลนเงินทุน
- ปัญหาว่างงาน “ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ” เนื่องจากแรงงานที่ประกอบอาชีพรับจ้างทำงานในภาคการเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป เมื่อผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน จึงไม่มีการจ้างแรงงานปัญหา     ที่ตามมาก็คือการว่างงาน
- ปัญหารายได้น้อยของประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม ต้องซื้อปุ๋ยในราคาแพง ทำให้ต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน และความยากจน
- ปัญหารายได้น้อยไม่เพียงพอจากการประกอบอาชีพ เนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างและมีการจ้างบ้างหยุดบ้างตามฤดูกาล
- ปัญหาการขาดเงินทุนและแหล่งเงินทุนที่มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่ม
- ปัญหากลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ในการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
ความต้องการ
- ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
- ต้องการให้มีการจัดอบรมอาชีพเสริมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ว่างงาน
ปัญหาด้านสาธารณสุข
  สภาพปัญหา
- ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ประชาชนยังได้รับบริการด้านอนามัยและสาธารณสุขไม่ทั่วถึง เนื่องจากเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ยังไม่เพียงพอหรือไม่ทันสมัย และเวชภัณฑ์ได้รับการสนับสนุน      จากรัฐบาลไม่เพียงพอกับการรับบริการของประชาชน ปัญหาสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสุขวิทยา     ส่วนบุคคลยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- ปัญหาโรคติดต่อเนื่องจากพาหะนำโรค เช่น ยุงและแมลงวัน ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อแต่ไม่รุนแรงมากนัก, ปัญหาโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเรื้อรังต่างๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเสี่ยง ปัญหายาเสพติด,ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
- ประชาชนให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพน้อยกว่าการประกอบอาชีพ
ความต้องการ
- ต้องการให้มีเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุข  อนามัยและการสร้างเสริมสุขลักษณะที่ดีต่างๆ
- ต้องการให้มีการสกัดกั้น ป้องกัน ไม่ได้เกิดโรคติดต่อ
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   สภาพปัญหา
- ปัญหาด้านการศึกษาระดับการศึกษา เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากพื้นที่ตำบลทัพหลวงไม่ได้อยู่ในเขตเมืองหรือศูนย์กลางของอำเภอ   ที่มีโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนามาก  ทำให้โรงเรียนในเขตเมืองหรือตัวอำเภอ  มีคุณภาพที่ดีกว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่  ทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ด้อยกว่าประชาชนในเขตเมือง  ประกอบกับงบประมาณของอบต. ที่จะสามารถสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนก็มีจำกัดไม่เพียงพอ  รวมทั้ง มีข้อจำกัดด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการบำรุง รักษา สืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
   ความต้องการ
-  ต้องการ ให้มีแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
-  ต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยราชการ
-  ต้องการให้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
 
ปัญหาด้านสังคม
   สภาพปัญหา
- ปัญหายาเสพติดให้โทษที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกิดจากสาเหตุหลายประการ  เช่น ความอยากลอง ความแตกร้าวในครอบครัว ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพื่อต้องการที่จะเพิ่มกำลัง ในการทำงานให้ได้ปริมาณมากๆ เป็นต้น
- ปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดจากการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความประมาทไม่ปฏิบัติ         ตามเครื่องหมายและกฎจราจร อีกทั้งไม่มีป้ายจราจรและสัญญาณเตือนที่ชัดเจนบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
- ปัญหาเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนพิการ เด็กถูกทอดทิ้ง สตรีหม้าย ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ฯลฯ 
- ปัญหาความเข้มแข็งของชุมชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย  ดูได้จากการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุม สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่องต่าง ๆ
- ปัญหาด้านสาธารณภัย ที่สำคัญจะเป็นภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ  ส่วนภัยอื่นๆ มีบ้าง
   ความต้องการ
- ต้องการให้มีการฟื้นฟูบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด และปราบปรามอย่างจริงจัง
- ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมประชาคมให้เข้มแข็ง
- ต้องการให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้มีรายได้น้อย
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม
  สภาพปัญหา
- ปัญหาด้านขาดการสร้างจิตสำนึกตระหนักเฝ้าระวัง ป้องกัน และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ เนื่องมาจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมประเภท   ต่างๆ อันเกิดจากมือของมนุษย์เป็นสำคัญ
- ปัญหาการบุกรุก และถือครองที่ดินสาธารณะของประชาชน
- ปัญหาขาดการมีส่วนร่วม รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ความต้องการ
- ต้องการให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม