องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เลขที่  55 หมู่ที่  2  ตำบลทัพหลวง  อำเภอหนองหญ้าไซ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหนองหญ้าไซและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ  ประมาณ  13  กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนสายหนองหญ้าไซ ถึงบ้านหนองอีพัง  และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  333  ผ่านเข้ามาในพื้นที่ตำบลทัพหลวง  โดยตำบลทัพหลวง  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ   คือ
  ทิศเหนือ         จรด กับ ต.หนองขามและ ต.แจงงาม   อ.หนองหญ้าไซ   จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ จรดกับ ต.เลาขวัญ   อ.เลาขวัญ     จ.กาญจนบุรี
  ทิศตะวันออก จรดกับ ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซและ ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก จรดตำบลหนองขาม  อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี
   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  66.06  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   41,288   ไร่
   ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่ราบบางส่วนเป็นพื้นที่ดอน  เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์
 

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน   12   หมู่บ้าน   ได้แก่
  หมู่ที่  1  บ้านทุ่งสับฟาก  หมู่ที่   7  บ้านสระกลอย
  หมู่ที่  2  บ้านห้วยหลง  หมู่ที่   8  บ้านทุ่งหนองแก้ว
  หมู่ที่  3  บ้านหนองกระถิน                หมู่ที่   9  บ้านโค้งบ่อแร่
  หมู่ที่  4  บ้านทัพตาแทน  หมู่ที่  10 บ้านหนองบัวหิ่ง
  หมู่ที่  5  บ้านทับยายดาบ หมู่ที่  11 บ้านหนองผึ้ง
  หมู่ที่  6  บ้านหนองกระอิฐ หมู่ที่  12 บ้านหนองอีพัง
ประชากร
   ประชากรทั้งสิ้น   9,950     คน      จำนวน    3,032    ครัวเรือน 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน แยกจำนวนประชากร   (คน) ครัวเรือน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ
  ชาย หญิง รวม   
1 บ้านทุ่งสับฟาก 325 334 669 204 นายวิโรจน์  สดคมขำ 
2 บ้านห้วยหลง 290 295 585 184 นายสุรพล  พึ่งชะอุ่ม 
3 บ้านหนองกระถิน 621 648 1,269 410 นายณรงค์  ทองโสภา   กำนันตำบลทัพหลวง
4 บ้านทัพตาแทน 581 555 1,136 315 นายจำปา  ทองดอนน้อย 
5 บ้านทับยายดาบ 308 343 651 163 นายกิตติทัพพ์  อร่ามรัศมี 
6 บ้านหนองกระอิฐ 460 487 947 282 นายประสูติ  พานิช 
7 บ้านสระกลอย 291 288 579 187 นายสัญญา  จันทร์แจ้ง 
8 บ้านทุ่งหนองแก้ว 568 571 1,139 341 นางอุษา  คงกระเรียน 
9 บ้านโค้งบ่อแร่ 393 392 785 258 น.ส.วันเพ็ญ  ขำสุวรรณ 
10 บ้านหนองบัวหิ่ง 334 315 649 196 นายชะเอม  เมธสาร 
11 บ้านหนองผึ้ง 394 408 802 248 นางบุญทิ้ง   พลเสน 
12 บ้านหนองอีพัง 373 366 739 244 นายเฉลิม  น้ำแก้ว 
รวม 4,938 5,012 9,950 3,032  
ที่มา  :  สำนักงานทะเบียนราษฎร  อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี   :  ณ   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
อาชีพราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงประกอบอาชีพ   ดังนี้
-  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำนาข้าว  การทำไร่อ้อย  และพืชสวนครัว    คิดเป็นร้อยละ 78 
-  การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  เลี้ยงไก่  เลี้ยงโค  คิดเป็นร้อยละ  4 
-   อาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 3
-   อาชีพรับจ้าง ได้แก่  รับจ้างทำงานเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  15 
ธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-  ปั้มน้ำมัน  1 แห่ง
-  ฟาร์ม   4 แห่ง
-  โรงสีข้าว  1  แห่ง
-  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3  แห่ง
-  ร้านอาหาร 1        แห่ง
-  ร้านตัดผมชาย 5  แห่ง
-  ร้านเสริมสวย 4 แห่ง
-  อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ 7  แห่ง
-  ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
-  ตลาดนัด  3 แห่ง
 
การศึกษา   มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. จำนวน  4  แห่ง
ลำดับที่ สถานศึกษาในสังกัด  สพฐ. จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 16 241 
2 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 16 278 
3 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 10 162 
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 8 81 
รวม   
-   ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 2 แห่ง   (หมู่ 3 และ หมู่ 4)
-    ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล 1 แห่ง   (หมู่  3 )
-     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4 แห่ง
ลำดับที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการ/ภารกิจ/ทั่วไป จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1 บ้านทัพหลวง 1/1/0 25 
2 บ้านหนองกระถิน 1/0/1 47 
3 บ้านทัพตาแทน 0/1/1 26 
4 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0/0/2 22 
รวม 2/2/4 120 
-  วัดจำนวน 7 แห่ง  คือ
- วัดทัพหลวง
- วัดหนองกระถิน
- วัดทัพตาแทน
- วัดหนองกระอิฐ
- วัดโค้งบ่อแร่
- วัดกองเงินเชตวัน
- วัดทุ่งหนองแก้ว
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน      จำนวน  2  แห่ง
- ปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบล  จำนวน   280   คน