ฝ่ายบริหาร

 1

นายธานินทร์ แย้มไสว

นายกอบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 2  

นายสุนทร อ่ำเกิด

รองนายก อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 3  

นายดงรัก อ่วมเสือ

รองนายก อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 4  

นายสุระชาติ ระย้าทอง

เลขานายก อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

 

โทรศัพท์:       

E-Mail :