สมาชิกสภา

 1

นายสุพจน์ อร่ามรัศมี

ประธานสภา อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       
E-Mail : 

 2

นายประชา โสภา

รองประธานสภา อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       
E-Mail : 

 3

นางสุมาลี เต้งสุวรรณ

เลขาสภา อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       
E-Mail :