สำนักปลัด

1

นางอณัญญา   อินทร์สุข

ตำแหน่ง : ปลัด อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

2  

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นายสุทาน   อสิพงษ์

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

10  

นางสาววรรณรัตน์   นิลศรี

ตำแหน่ง : บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นางสาวจารุวรรณ นาชัยสินธุ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

11  

นางสาวอนุสรา จันทร์สุวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

9  

นางสาวสุริณี แย้มไสว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

12  

นายไพโรจน์ ลาพุมมา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

14  

นางสวรรค์   ภู่มาลัย

ตำแหน่ง : นักการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

15  

นายสันต์ เกตุประทุม

ตำแหน่ง : คนสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

18  

นางสาวกฤษณา ธัญญเจริญ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

7  

นางสาวเกศนัดดา  เตียผลประเสริฐ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

17  

นายมนัส ทองแท่งใหญ่

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

16  

นายสกล วิพัฒน์ครุฑ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :