สำนักปลัด

1

นางอณัญญา   อินทร์สุข

ปลัด อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

2  

ว่าที่ร.ต.หญิงนภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

3  

นางนงลักษณ์   รัศมีแก้ว

นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นางสาวจารุวรรณ นาชัยสินธุ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

5  

นายพนม แสนหาญ

หัวหน้าสำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

6  

นายพรเทพ   สินโต

นักพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

7  

นางสาวเกศนัดดา  เตียผลประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

8  

นายสมชาย  เชื้อวงค์

ผู้ช่วยนิติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

9  

นางสาวสุริณี แย้มไสว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

10  

นางสาววรรณรัตน์   นิลศรี

บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

11  

นางสาวอนุสรา จันทร์สุวรรณ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

12  

นายไพโรจน์ ลาพุมมา

พนักงานขับรถน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

13  

นายกิตติพงษ์ แก้วเรือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

14  

นางสวรรค์   ภู่มาลัย

นักการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

15  

นายสันต์ เกตุประทุม

คนสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

16  

นายสกล วิพัฒน์ครุฑ

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

17  

นายมนัส ทองแท่งใหญ่

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

18  

นางสาวกฤษณา ธัญญเจริญ

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :