กองช่าง

 1

นายสุเทพ   แสวงศิลป์

ผู้อำนวยกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 2  

นายพีระวิทย์ นิลศรี

เจ้าพนักงานธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 3  

นายสายชล อ่วมเสือ

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 4  

นายครรชิต   แตงทอง

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 5  

นายชัยชนะ  ทิมเทศ

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 6  

นายสุทธิชาติ  แตงทอง

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :