กองช่าง

1

นางอณัญญา   อินทร์สุข

ตำแหน่ง : ปลัด อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

2

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 1

 

นายสุเทพ   แสวงศิลป์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 2  

นายพีระวิทย์ นิลศรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 3  

นายสายชล อ่วมเสือ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นางสาวมินทร์ตา   อินทิทัน

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 5  

นายชัยชนะ  ทิมเทศ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นางสุกัญญา   ธัญญเจริญ

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นายณัฐพงศ์   จำปาดี

ตำแหน่ง : ผู้ชวยนายช่างไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :