กองสาธารณสุขฯ

1

นางอณัญญา   อินทร์สุข

ตำแหน่ง : ปลัด อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

2

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 1

 

ว่าที่ร.ต.หญิงนภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

                ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 2  

นายนิรพล  แย้มไสว

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

 3  

นางสาวลูกหว้า  เริ่มรัตน์

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

4  

นางสาวปฏิญญาภรณ์   มุงคุณคำชาว

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :