ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต read more...

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวง   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม read more....

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแก้ว   รายละเอียดเอกสารคลิก...

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแก้ว (๒)   รายละเอียดเอกสารคลิก...