ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่เข้ามารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาง URL  https://itas.nacc.go.th/go/eit/v01xx3  หรือ  QR code 

 
EIT