องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น  ร่วมกันสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทัพหลวง
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ อสม. สมาชิกสภา อบต.ทัพหลวง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สุงอายุ   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สุงอายุ (2)  รายละเอียดเอกสารคลิก...

การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560  รายละเอียดข้อมูลคลิก...