แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระถิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพตาแทน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละ และอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น  ร่วมกันสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลทัพหลวง
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ อสม. สมาชิกสภา อบต.ทัพหลวง และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สุงอายุ   รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สุงอายุ (2)  รายละเอียดเอกสารคลิก...