องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จัดโครงการประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับความรู้