โครงการส่งเสริมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27 ก.พ.2561