พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561