โครงการกีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ 1.กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน 2.กีฬาเปตอง