โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เป็นโครงการที่ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลทัพหลวง