บรรยากาศงานลอยกระทง ปี 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ณ วัดหนองกระถิน ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี