อบต.ทัพหลวง ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษา