ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ 

รายละเอียดเอกสารคลิก...