วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
    วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
“ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรกรรมก้าวหน้า  การศึกษาและกีฬาเด่น  เป็นตำบลคนสุขภาพดีมีรายได้เพิ่ม  ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
 
2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
“สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การกีฬาและการท่องเที่ยว  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง  คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีส่วนร่วม”
 
พันธกิจ (Mission)พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
1.จัดบริการขึ้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยควบคุมให้สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน
2.พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงให้เป็นตำบลน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม         มีความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราศจากมลภาวะ
3.องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  มีระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ โปร่งใส  มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่  เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
5.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอาชีพ  รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี  ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ  และยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูและเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
6.พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง        มีจิตสำนึกมีศักยภาพในการร่วมคิด  ร่วมทำ รวมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
7.ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีคุณภาพ  คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ
8.ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ  และการเกษตรแบบยั่งยืน
9.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใน อบต.ทัพหลวง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตสำนึกในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน
 
พันธกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี (Mission)
1. การพัฒนาผลผลิตการเกษตร  อุตสาหกรรม  เกษตรอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การแปรรูปผลผลิต  เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.การขยายฐานโอกาส และคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
5.การส่งเสริมกีฬาให้อยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี  และมีความสามารถด้านกีฬา     สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ
6.การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม     พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและการส่งออกประกอบด้วยแนวทาง
1.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร
1.2 แนวทางการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลประกอบด้วยแนวทาง
2.1 แนวทางการส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประกอบด้วยแนวทาง
3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ
3.2 แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุทางถนนและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.3 แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไปประกอบด้วยแนวทาง
4.1 แนวทางการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ
4.2 แนวทางด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนประกอบด้วยแนวทาง
5.1 แนวทางการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
5.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้ความรู้แก่ประชาชน
5.3 แนวทางการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในตำบล
5.4 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และระบบการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากลประกอบด้วยแนวทาง
6.1 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
6.2 การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ถนนและท่อระบายน้ำ
6.3.การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรศัพท์สาธารณะ