กองคลัง

1

นางอณัญญา   อินทร์สุข

ตำแหน่ง : ปลัด อบต.ทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

2

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

2  

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง (รองปลัด รักษาราชการแทน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 2  

นายอนพัช  สิระแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 3  

นางสาวณัณธิญา  แจ่มแจ้ง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 4  

นางสาวรุ่งทิวา  ขุมทอง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 5  

นางสาวอังคณา  แตงทอง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

 6  

นายสดายุ  แก้วเรือง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :