กองคลัง

 1

นางฐานุ   เรืองทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

 2  

นายอนพัช  สิระแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

 3  

นางสาวณัณธิญา  แจ่มแจ้ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

 4  

นางสาวรุ่งทิวา  ขุมทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

 5  

นางสาวอังคณา  แตงทอง

คนงานทั่วไป

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

 6  

นายสดายุ  แก้วเรือง

คนงานทั่วไป

ส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :