กองสาธารณสุขฯ

 1

ว่าที่ร.ต.หญิงนภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 2  

นายนิรพล  แย้มไสว

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail : 

 3  

นางสาวลูกหว้า  เริ่มรัตน์

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :