กองการศึกษาฯ

1

นางสาวสุเมตตรา  กาฬภักดี

นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

2  

นางสาวจรรยา  แซ่เฮง

ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระถิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

3  

นางอัญชลี  สุนทรวิภาต

ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

4  

นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ

ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

5  

นางสาวกุหลาบ  สุขสำราญ

ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหนองแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

6  

นางสาวขนิษฐา  เปียปาน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

7  

นายณฐวัฒน์  จีนก๊ก

ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

8  

นางสาวจันทิมา  เฉกแสงทอง

ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

9  

นางสาวแพรไหม   แย้มมั่นคง

ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :

10  

นายอรรถชัย   ระย้าทอง

คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทับหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทศัพท์:       

E-Mail :