กองการศึกษาฯ

2

 

ว่าที่ ร.ต.(ญ) นภัสนันท์  ชนิตาบุญทรัพย์  

ตำแหน่ง : รองปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail : 

1

 

นางสาวสุเมตตรา  กาฬภักดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

2  

นางสาวจรรยา  แซ่เฮง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

3  

นางอัญชลี  สุนทรวิภาต

ตำแหน่ง : ครู

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

4  

นางสาวสายสุดา วงศ์วิเศษ

ตำแหน่ง : ครู

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

5  

นางสาวกุหลาบ  สุขสำราญ

ตำแหน่ง : ครู

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

6  

นางสาวขนิษฐา  เปียปาน

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

7  

นายณฐวัฒน์  จีนก๊ก

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

8  

นางสาวจันทิมา  เฉกแสงทอง

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

10  

นางสาวญานิศา   แสงสด

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

10  

นางสาวน้ำเพชร  มั่นปาน

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

10  

นางสาวณัฐกฤษตา  เพ็ชรัต

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :

10  

นายอรรถชัย   ระย้าทอง

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

โทรศัพท์:       

E-Mail :