รูป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง หัวข้อในการร้องเรียน 1. การทุจริตประพฤติมิชอบ 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. อื่นๆ
ที่อยู่:
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
โทรศัพท์:
ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-440228-9
โทรสาร:
Facebook อบต.ทัพหลวง
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ม.3 ต.ทัพหลวง อำเภอหนองญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

หัวข้อในการร้องเรียน 

1. การทุจริตประพฤติมิชอบ 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง  

4. อื่นๆ 

วิธีการติดต่อหน่วยงาน มีดังนี้ 

1.มาด้วยตนเอง ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  ที่อยู่ : เลขที่ 333 ม.3 ต.ทัพหลวง อำเภอหนองญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2.ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-440228-9 

3.ทางเว็บไซต์ www.tubluang.go.th 

4. Facebook อบต.ทัพหลวง 

5.ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

พิมพ์